Archiv autora: Ondřej Salvet

O naději vlité do srdce (srv. Řím 5,5) – II.

(první část)

Když slyšíme Ježíše mluvit o mnoha příbytcích, asi nás nejprve napadne, že tu Ježíš zřejmě mluví o nebi. V nebi bude mnoho příbytků, tomu se dá věřit. Už to je velká útěcha ve srovnání s výroky typu „strmá je cesta a úzká je brána, která vede ke spáse“ (srv. Mt 7, 14), který byl ovšem pronesen v úplně jiné souvislosti jako varování před falešnými proroky. Každá kapka naděje je dobrá, ale teď bychom spíš potřebovali nadějeplný životodárný liják a na ten to zatím úplně nevypadá. Pojďme však ve výkladu ještě dál. Domnívám se, že tu „mnohost příbytků“ Ježíš nenabízí až v nebi, ale tady a teď a právě nám, uťáplým křesťanům 21. století. Jak je to možné? Zkusím to vysvětlit. Celý příspěvek

Křížová cesta: Obrácení od idolů a model k Bohu živému

Autorem textu je P. Petr Beneš s použitím biblických veršů z Horského kázání a podnětů ke zpytování svědomí od Zdeňka Bonaventury Boušeho (označeno ZBB).

Úvod

Žalm 130: Z hlubin volám k Tobě, Hospodine…

Křížovou cestu Ježíše Krista můžeme pozorovat, meditovat o ní, ale můžeme se jí též zevnitř zúčastnit. Zastavme se na svých příliš známých cestách, kde očekáváme spíš nevzrušení, stálost, klid. Zkusme vstoupit do nitra této Kristovy cesty, pojďme s ním cestou osobního obrácení. Jednotlivá zastavení jsou příležitosti k našemu zapojení do této cesty. Obrácení, konverze znamená jít proti proudu, proti konvencím, proti nereflektovaným alibistickým zvyklostem – tak to dělají všichni, tak se to dělalo vždy, jinak to nejde, vždyť nejsem tak špatný. Obrácení není útěk od sebe, ale cesta k sobě skrze Krista a bližní.

Při této křížové cestě budeme poslouchat krátké úryvky z horského kázání Ježíše Krista. V tomto textu se křižuje cesta přirozená, navyklá, cesta z lidských sil s cestou nadpřirozenou, čerpající ze síly Kristovy lásky: “Jednáte tak a tak a nazýváte to spravedlností, ALE já vám říkám…” Vyznáním vin, k němuž použijeme vždy kratičkou myšlenku z kající bohoslužby Zdeňka Bonaventury Boušeho, chceme se jako svobodné děti Boží přiznat ke své spoluzodpovědnosti za bolest v nás i kolem nás a pokorně prosit o proměnu skrze milost, která nám byla dána v Ježíši Kristu, Synu Božím a Synu člověka.

první zastavení: Ježíš odsouzen Pilátem

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ (Mt 6,24).

ZBB: „Protože nejsem schopen se do dna poznat, natož svou hříšnost vyslovit a pojmenovat, chci se v tuto chvíli vystavit napospas světlu pravdy; chtěl bych být poznán a souzen.“

Ježíš musel být odsouzen, aby nebyl zneužíván pro hru mocných, majitelů pravdy, jejich soud jej zcela vylučuje z jejich hry a odevzdává úplně Otci. Celý příspěvek

druhé zastavení: Ježíš přijímá svůj kříž

„Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá“ (Mt 7,13–14).

ZBB: „Nechci uznat, že se mohu s Bohem setkat jen v lidech a skrze lidi.“

Přijetí kříže je logickým pokračováním přijetí lidského života, těla, duše, ducha, starostí a radostí lidského údělu. Celý příspěvek

třetí zastavení: Ježíš poprvé padá pod křížem

„Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou“ (Mt 6,19–20).

ZBB: „Nejde mi především o Boží království, ale o zajištění, proto moje naděje často selhává.“

třetí zastavení: Ježíš poprvé padá pod křížem

Jak často padáme, protože jsme vložili své naděje do svých vlastních představ, protože jsme, možná nevědomě, chtěli, aby se Bůh prokázal především jako Bůh tohoto světa, naší kariéry, úspěchu, zajištění. Celý příspěvek

čtvrté zastavení: Ježíš se potkává se svou matkou

„Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je“ (Mt 5,1–2).

ZBB: „V lásce víc přijímám, než dávám. Nedovedu být vděčný.“

Maria byla první učednicí Pána, neměla hned připravené námitky na to, co se zdálo nejasné, ale uchovávala to ve svém srdci, protože tam, pod srdcem chovala devět měsíců živou odpověď Boží, svého Syna. Celý příspěvek

páté zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž

„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,33).

ZBB: „Modlitbu považiji za povinnost, ne za nezbytnost. Podle toho vypadá, je často pokoušením Boha.“

páté zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž

Nevíme, kdy a jak se v Šimonovi povinnost nést kříž s Kristem změnila v nejvnitřnější nezbytnost, smysl jeho života. Celý příspěvek

Portál fortna.eu

Bosí karmelitáni otevírají klášter na Hradčanech jako místo individuální duchovní péče. Spustili také webovou stránku, na které najdete mimo jiné audio záznamy promluv různých kazatelů.