Archiv rubriky: Aktuality

Bohoslužby ve Svatém týdnu

Milí farní­ci,

jak jistě víte, i během velikonočních svátků platí vel­mi přís­né omezení poč­tu účast­níků bohoslužeb ve vnitřním pros­toru, naopak venku jsou lim­i­ty pod­stat­ně mírnější. Proto po delším zvažování vyh­lašu­ji násle­du­jící velikonoční pro­gram:

Hlavní bohoslužbu budeme slav­it v neděli na Boží Hod od 9h na farní zahradě. V ostat­ních dnech jsem se rozhodl umožnit vám účast na liturgii aspoň tím, že v pros­toru před kostelem instalu­ji ozvučení. Obřady tedy proběh­nou v kostele zhru­ba v časech, na které jsme byli zvyk­lí před pan­demií: na Zelený čtvrtek a na Velký pátek od 18h, v sobo­tu od 19.35 (čas západu slunce). Na Boží Hod bude, jak zmiňu­ji výše, v 9h mše na zahradě a druhá mše sv. (určená zejmé­na seniorům) od 10.30 v kostele. Všechny podrob­nos­ti najdete na domovské stránce farního webu.

Moc se těším, že se s vámi uvidím. Zkusím nabíd­nout také inter­ne­tové přenosy, ale raději to úplně nes­libu­ji, pro­tože nevím, jestli se mi podaří i s tím ozvučením všech­ny ty kabely správně zapo­jit.

Přeji všem duchovně plod­né prožití Velikonoc!

Ondřej 

 

Náboženství opět online

Milí rodiče,

jak už jsem psal, je jas­né, že online „výu­ka“ je jen slabá náplast na nemožnost oprav­dového setkání, společné mod­l­it­by a předávání víry – právě to všech­no by farní kat­e­cheze měla dětem posky­to­vat. Dosavadní pokusy o online setkání však ukázaly, že to jako nouzová náhra­da kat­e­cheze dětí může sloužit. Jen jsem zjis­til, že plat­for­ma Meet ve vol­ně dos­tup­né verzi není vhod­ná a já k ní nemám licen­ci. Proto navrhu­ji, jak už jsem min­ule zmiňo­val, použít aplikaci Zoom, ke které­mu mám licen­ci přes Teologickou fakul­tu a to mi umožňu­je větší kon­trolu nad schůzk­ou (např. vyp­nutí chatu). Doufám, že to pro vás neb­ude prob­lém: když kliknete na odkaz a odmít­nete nabíd­ku, ani se nic do počí­tače nein­stalu­je, stačí prohlížeč (table­ty a tele­fony aplikaci vyžadu­jí). Výhodou je, že nepotře­bu­jete uži­va­tel­ský účet a nemusíte se přih­lašo­vat.

Těším se tedy na vidě­nou s vaši­mi dět­mi (a pří­pad­ně i s vámi) zítra (ve stře­du) v 15.30. Připojuji ještě samot­ný odkaz na schůzku; najdete jej také ve farním kalendáři.

https://cuni-cz.zoom.us/j/94519294993?pwd=OUE3Nm9Cc1BhWGFieG5PZkRSMkZ3Zz09

Ondřej Salvet

Přístup na bohoslužby v době postní

Moji milí, 

po delší úvaze jsem se rozhodl, že vám v post­ní době umožním účast na mši sv., i když ve vel­mi omezené míře, pro­tože epi­demi­o­log­ická situ­ace zůstává nepříznivá. O násle­du­jících sobotách až do Velikonoc budu sloužit mši sv. v 18h a v neděli jako dosud, tj. v 10.30. Na obě mše bude příst­up po přih­lášení – přih­lašo­vací archy najdete v kostele, který zůstává otevřený jako dopo­sud: stře­da a pátek 17.30 ‑18.30, neděle 8.30 – 10h. Omlouvám se, ale neb­ude možné přih­lašo­vat se online, pro­tože míst je málo. Můžete mě ale kon­tak­to­vat tele­fon­icky nebo emailem a určitě nějaký způ­sob najdeme.

Ondřej Salvet

Spolupráce v Akademické farnosti

Milí farní­ci,

chtěl bych vám oznámit, že na pod­nět pana bisku­pa Wasserbauera a z pověření pana kardinála Duky budu od 15. 2. 2021 do konce červ­na 2021 vypomáhat v pas­toraci v Akademické farnos­ti u kostela Nejsv. Salvátora. Moje ustanovení farářem v Kolodějích zůstává v plat­nos­ti, nic se nemění a práce pro vás, spolu s výuk­ou na Katolické teo­log­ické fakultě, zůstává mým hlavním úkolem. Budu přit­om i nadále spoléhat na vaši pod­poru a hlavně na mod­l­it­by. Děkuji vám všem!

Ondřej Salvet

Tichá adorace ve středu 20. 1. od 18.30

Moji milí,

v posled­ních dnech se mi seš­lo mno­ho mod­liteb­ních úmys­lů, řada z nich zazněla při mši sv. min­u­lou neděli. Napadlo mě, že by bylo dobře v započatém úsilí pokračo­vat a pro­to bych chtěl na zítře­jší středeční večer ohlásit tichou ado­raci, která naváže na „otevírací dobu“ v kostele, tj. začne v 18.30 a potrvá asi do 19.15. 

Věřím, že se vejdeme do stanovených lim­itů, pří­pad­ně se můžeme prostří­dat a využít zázemí farní stodoly. Je samozře­jmě možné zúčast­nit se v duchu na dálku; pokud byste něk­do měl zájem o online připo­jení, prosím dejte mi během dne vědět emailem, abych mohl připrav­it přenos.

Ondřej Salvet

Ondřej Salvet

12.1.2021

Moji drazí,

už delší dobu mě hryže svě­domí, že vás zde na webu dostatečně nezá­sobím duchovní­mi impul­sy. Dnes bych ten­to dluh rád vyrov­nal. Napadlo mě, že bych vám mohl zprostřed­ko­vat něko­lik myšlenek či prom­luv od kněží, které jste měli možnost potkat v Kolodějích osob­ně. Jsou to Mons. Aleš Opatrný, páter Benedikt Holota a pan kanovník Tomáš Roule.

Aleš Opatrný má ve svém tex­tu, který je určen před­nos­t­ně snoubencům v rám­ci přípravy na manžel­ství, moc pěknou pasáž o spir­i­tu­al­itě, která může být užitečná jak manželům, tak i nezadaným. Trochu jsem ji uprav­il a nabízím ji ve for­má­tu pdf zde.

Tomáš Roule už během jarní karan­tény přis­pěl něko­li­ka prom­lu­va­mi do pro­jek­tu fortna.eu, který tehdy spustili bratři Karmelitáni. Vybral jsem pro vás k poslechu jed­no jeho kázání: pod­cast o Nikodémovi.

A na konec nabízím video s Benediktem Holotu – zvlášť doporuču­ji tuto pasáž. Ať vám to všech­no slouží k vzdělání a duchovní­mu povz­ne­sení, ale hlavně ať vám ta moudrá slo­va pomůžou, aby se Boží slo­vo dotk­lo vaše­ho srd­ce.

Ondřej Salvet

 

Mše sv. 26. 12. v 18h

Moji drazí,

Kvůli zpřís­nění vlád­ních opatření ohlašu­ji ještě večerní mši sv. v sobo­tu 26. 12., která bude mít neděl­ní plat­nost. Na tuto mši sv. není tře­ba se hlásit, ale když mi napíšete, že se chys­táte při­jít, budu samozře­jmě rád.

Kostel bude otevřený k návštěvě betlé­ma dnes odpoledne, zítra 26. 12. přes den a v neděli 27.12. odpoledne – sle­du­jte „Program týdne“.

Přeji vám všem požehnané a radost­né Vánoce!

Ondřej Salvet

Rezervace na 25. a 27. 12. spuštěny

Moji drazí,

připrav­il jsem vám rez­er­vační for­mulář pro mše na Boží Hod vánoční a na neděli Svaté Rodiny. Zkušenost říká, že nakonec se na všech­ny dostane a může při­jít i pár lidí navíc, nicméně prosím, abyste možnost rez­er­vace nepod­ceňo­vali. Je to způ­sob, jak můžeme zůs­tat v kon­tak­tu a reago­v­at na pří­pad­né změny situ­ace. Mše v 10.30 bude po oba dny přenáše­na přes inter­net.

Děkuji a těším se, že vás uvidím!
Ondřej Salvet

Bohoslužby zítra – aktualizace

Protože počet účast­níků bohoslužeb je omezen vlád­ním nařízením, kon­a­jí se tuto neděli 20. 12. dokonce tři bohosluž­by: v 7.30, v 9h a v 10.30. Zbývá ještě něko­lik míst, takže pokud nemáte  rez­er­vaci, můžete i přesto při­jít; samozře­jmě bude lépe, když mi ještě předtím dáte vědět.

Rezervační sys­tém zůstává v plat­nos­ti; od zítř­ka bude možné se přih­lásit na mše sv. na Boží Hod a na příští neděli 27. 12.

Více infor­ma­cí o rez­er­vacích naleznete zde.

Příležitost ke svátosti smíření: již dnes!

Již dnes v neděli 13. 12. od 17h do 18.30 budu v kostele k dis­pozi­ci k slavení svá­tosti smíření. 

Zpovídá se také v pátek 18. 12. od 16h do 18h a po mši sv. během ado­race
od 18.45 do 20h. 

Omlouvám se za toto ohlášení na posled­ní chvíli, ale vzh­le­dem k nejisté situaci mi při­padá moudré tuto záleži­tost neod­klá­dat. Případné další zpověd­ní ter­míny se budu snažit ohlásit dříve – prosím sle­du­jte tuto rubriku. Děkuji vám za pochopení a těším se na setkání!

Ondřej Salvet