Archiv rubriky: Aktuality

Modlitba růžence online tuto neděli (18. 10.) v 8.30

Moji drazí,

Zvu vás a nabízím možnost připo­jit se online k mod­l­it­bě růžence, která začne tuto neděli 18. 10. v 8:30 v kostele. Kdo má připo­jení k inter­ne­tu, může jej využít, ale připo­jit se může duchovně i ten, kdo k síti příst­up nemá – když se to ovšem dozví. Proto pokud máte ve svém okolí něko­ho, o kom víte, že nemá inter­net a komu byste tuto zprávu mohli pře­dat, prosím učiňte tak.

Kostel bude otevřený od 9h do 10.30 k indi­viduál­ní mod­l­it­bě a při­jetí svá­tostí, jak už bylo ozná­meno. Obvyklé přenosy bohoslužeb zahájíme 25. 10., pokud se nic nezmění.

Prosím zůs­taňte v kon­tak­tu, napište mi email nebo SMS, budu vděčný za vaši odezvu, ale přede­vším za mod­l­it­bu.

Ondřej Salvet

 

 

Pozastavení výuky náboženství

Milí rodiče, 

z obec­ně známých důvodů je od zítř­ka, tj. středy 14. 10. poza­s­tave­na výu­ka nábožen­ství až do doby, než budou znovu otevře­ny školy.

Myslím na vás a na vaše děti v mod­l­it­bě a pře­ji pevné zdraví, roz­vahu a živou víru!

O. Salvet

Informace k 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

jak jsem zmiňo­val tuto neděli v kostele, je na čase si ujas­nit, jak za součas­ných okol­nos­tí uspořádáme první svaté při­jímání vašich dětí. Moje úva­ha je násle­du­jící: dětí-prvoko­mu­nikan­tů máme 16, lim­it poč­tu účast­níků je 100 osob, takže najed­nou se do kostela neve­jdeme. S ter­mínem už hýbat nech­ci, pro­tože bychom tím niče­ho nedosáh­li – nejis­to­ta nás asi bude provázet ještě dlouho. Proto navrhu­ji, že něk­teré děti půj­dou k 1. sv. při­jímání už při ran­ní mši v 9h a další v 10.30 podle původ­ního plánu (např. 6+10), nebo bych ještě udělal mši sv. ve 12h (např. 4+6+6). To záleží na tom, kolik příbuzných, kmotrů a jiných hostů budete chtít poz­vat.

Prosím vás tedy, abyste mi co nejdříve, nejdéle pak do čtvrtku 8. 10. emailem dali vědět, kolik vás v neděli 18. říj­na při­jde.  Podle velikosti skupin bych pak děti rozdělil tak, aby­chom se vešli do lim­i­tu.

Srdečně vás zdravím a prosím o rychlou odezvu,

Ondřej Salvet

Opatření v souvislosti s epidemií

Moji drazí, v souladu s instrukce­mi stát­ních orgánů a s pokyny našich biskupů bych vás chtěl infor­mo­vat o určitých změnách týka­jících se průběhu bohoslužeb. Věnujte prosím těm­to infor­ma­cím pozornost a považu­jte je za závazné.

  • každý účast­ník si při vstupu do kostela vydez­in­fiku­je ruce a zau­jme mís­to k sezení
  • kropen­ka u kostel­ního vchodu je prázd­ná; na začátku bohosluž­by se však častěji bude konat obřad kropení lidu „asperges“ na připomínku křtu (věřící kromě toho na požádání dostanou do při­ne­sených nádob svě­ce­nou vodu k použití při domácí mod­l­it­bě)
  • v kostele je povin­né mít zakry­tá ústa a nos mimo okamžik sv. při­jímání (roušku nemusí mít cel­e­brant, lek­tor nebo kan­tor, pokud zachovává odst­up dva metry od ostat­ních účast­níků)
  • nekoná se obět­ní průvod a vynechává se podávání ruk­ou při poz­dravení poko­je
  • kdo podává sv. při­jímání, má zakry­tá ústa a nos a pře­dem si vydez­in­fiku­je ruce
  • svaté při­jímání se na naléhavou výzvu pana bisku­pa Wasserbauera podává zásad­ně na ruku; kdo si mys­lí, že není schopen tím­to způ­sobem při­jí­mat, nechť se obrátí na pana faráře

Závěrem bych vás chtěl povzbu­dit k naději, že nás dobro­tivý Pán Bůh i nadále zachová ve své milosti. Doporučuji také ke čtení a zamyšlení dopis plzeňského pana bisku­pa Tomáše Holuba.

Ondřej Salvet

 

Farní posvícení a pouť

Srdečně zveme všech­ny farníky na posví­cení a na pouť. Program je násle­du­jící:

Posvícení v Kolodějích 18. – 20. 9. 2020

Program

Pátek 18. 9.:

 18.00 mše svatá
po mši sv. příleži­tost k tiché mod­l­it­bě – ado­race

Sobota 19. 9. (posví­cení):

15.00 slavnos­t­ní mše svatá s hudeb­ním doprovo­dem
z for­muláře o posvě­cení kostela

16.30 divadel­ní před­stavení „Tučňáci na arše“
na farním dvorku

******

nefor­mál­ní setkání na farní zahradě, občer­stvení

20.00 ukončení slavnos­ti

Neděle 20. 9. (pouť):

9.00 mše svatá ze svátku Povýšení sv. Kříže

10.30 mše svatá s účastí rodin

Odkaz

Informace a přih­lášky k farní­mu táboru na novém webu: klikněte prosím zde

Živý růženec

Milí farní­ci,

rozhodl jsem se využít ini­cia­tivy zvané „živý růženec“, která by nás mohla motivo­vat k mod­l­it­bě. Úkolem toho, kdo se zapo­jí, je pomod­lit se den­ně jeden desátek. Pokud byste se chtěli při­dat, obraťte se prosím emailem či osob­ně na paní Košutovou (irena.kosutova„zavináč„seznam.cz). 

Celý příspěvek