Mše s účastí rodin

farní bohosluž­by

Děti jsou u nás vítány. U pravého bočního oltáře býva­jí k dis­pozi­ci obrázkové knížky. Dopolední mše svatá ve čtvrtek je vhod­ná i pro účast s nej­menší­mi dět­mi.

neděl­ní bohosluž­ba pro rodiny s dět­mi: vždy třetí neděle v měsí­ci od 10.30

Rodinná mše svatá s ryt­mick­ým hudeb­ním doprovo­dem je urče­na pro rodiče s dět­mi, ale nejen pro ně. Každý z nás je součástí nějaké rodiny a také všich­ni dohro­mady tvoříme rod­inu Božích dětí.

Konkrétní ter­mín mše sv. s účastí rodin v daném měsí­ci si můžete ověřit ve Farním kalendáři.