Farní knihovna

O kni­hovně

Ve farní stodole je k dis­pozi­ci nově uspořá­daná sbír­ka knih, více jak 80 tit­ulů. Na výběr jsou kni­hy kat­e­chet­ické, zamyšlení, úvahy, studie, příběhy, povíd­ky, živ­o­topisy světců, his­torické romány apod.

Výběr knih

Vybírat můžete ze sez­na­mu knih, který naleznete:

  • on-line zde (for­mát PDF)
  • v tištěné podobě na stolku s tiskov­ina­mi v zad­ní části kostela
  • v tištěné podobě pří­mo v kni­hovně

V pří­padě přírůstků bude sez­nam průběžně obnovován.

 

Provozní doba

Knihovna je přís­tup­ná od 12. červ­na 2011 kaž­dou neděli po mši sv. do 11:00 hod., a dále také vždy v den setkání seniorů (stře­da 1x za měsíc) od 17:30 do 17:50 hod. Samoobsluha je možná kdyko­liv. Pokud bych nebyl na mši sv., bude i v neděli možná jen samoob­sluha.

 

Samoobslužný provoz

V pří­padě samoob­sluhy dodržte, prosím, tyto zásady:

  • v každé knize je vlože­na výpůjční kar­ta, do ní zapište své jméno pří­pad­ně vaše tel. čís­lo a datum výpůjčky
  • kar­tu zásad­ně neod­náše­jte, ale uložte ji do přiložené obálky
  • kni­hy, prosím, vrace­jte neprodleně po přečtení
  • při vra­cení kni­hy zaz­namene­jte do kar­ty datum navrá­cení, kar­tu vložte na tit­ul­ní list kni­hy a kni­hu zařaďte na mís­to dle sez­na­mu

 

Nabídněte své kni­hy

Pokud máte kni­hu, která vás zvláště oslovi­la a mys­líte si, že by ji měli číst i jiní, můžete ji do kni­hovny zapůjčit na dobu urči­tou. V takovém pří­padě mne kon­tak­tu­jte, pořídím kar­tu a doplním ji do sez­na­mu s infor­ma­cí, že jde o kni­hu Vaši a jen dočas­ně zapůjče­nou.

 

Kontakt

Antonín Staněk, tel.:  732 758 359

 

Nenašli jste ve farní kni­hovně kni­hu, kter­ou hledáte? Zkuste se podí­vat do nabíd­ky inter­ne­tového antik­var­iá­tu Přečtené knihy.cz! Zakoupenou kni­hu můžete po přečtení věno­vat do farní kni­hovny…