Archiv rubriky: Duchovní impulsy

V této rubrice najdete duchovní tex­ty vlast­ní i převza­té.

Tichá adorace ve středu 20. 1. od 18.30

Moji milí,

v posled­ních dnech se mi seš­lo mno­ho mod­liteb­ních úmys­lů, řada z nich zazněla při mši sv. min­u­lou neděli. Napadlo mě, že by bylo dobře v započatém úsilí pokračo­vat a pro­to bych chtěl na zítře­jší středeční večer ohlásit tichou ado­raci, která naváže na „otevírací dobu“ v kostele, tj. začne v 18.30 a potrvá asi do 19.15. 

Věřím, že se vejdeme do stanovených lim­itů, pří­pad­ně se můžeme prostří­dat a využít zázemí farní stodoly. Je samozře­jmě možné zúčast­nit se v duchu na dálku; pokud byste něk­do měl zájem o online připo­jení, prosím dejte mi během dne vědět emailem, abych mohl připrav­it přenos.

Ondřej Salvet

Ondřej Salvet

12.1.2021

Moji drazí,

už delší dobu mě hryže svě­domí, že vás zde na webu dostatečně nezá­sobím duchovní­mi impul­sy. Dnes bych ten­to dluh rád vyrov­nal. Napadlo mě, že bych vám mohl zprostřed­ko­vat něko­lik myšlenek či prom­luv od kněží, které jste měli možnost potkat v Kolodějích osob­ně. Jsou to Mons. Aleš Opatrný, páter Benedikt Holota a pan kanovník Tomáš Roule.

Aleš Opatrný má ve svém tex­tu, který je určen před­nos­t­ně snoubencům v rám­ci přípravy na manžel­ství, moc pěknou pasáž o spir­i­tu­al­itě, která může být užitečná jak manželům, tak i nezadaným. Trochu jsem ji uprav­il a nabízím ji ve for­má­tu pdf zde.

Tomáš Roule už během jarní karan­tény přis­pěl něko­li­ka prom­lu­va­mi do pro­jek­tu fortna.eu, který tehdy spustili bratři Karmelitáni. Vybral jsem pro vás k poslechu jed­no jeho kázání: pod­cast o Nikodémovi.

A na konec nabízím video s Benediktem Holotu – zvlášť doporuču­ji tuto pasáž. Ať vám to všech­no slouží k vzdělání a duchovní­mu povz­ne­sení, ale hlavně ať vám ta moudrá slo­va pomůžou, aby se Boží slo­vo dotk­lo vaše­ho srd­ce.

Ondřej Salvet

 

Modlitba za naši zemi

Všemohoucí Bože, jenž jsi pří­tomen v celém světě i v  nej­menším ze všech tvých tvorů, 
ty, který obklop­u­ješ svou něžnos­tí všech­no, co exis­tu­je, vlij do nás sílu své lásky,
ať se staráme o živ­ot a krá­su.

Zahrň nás poko­jem, aby­chom žili jako bratři a ses­try, niko­mu neškodili.
Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzác­ní ve tvých očích.
Uzdrav náš živ­ot, aby­chom chránili svět, a ne ho pus­tošili, aby­chom rozsé­vali krá­su, ne znečištění a zkázu.

Dotkni se srd­cí všech, kdo hleda­jí pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás obje­vit hod­no­tu každé věci, s úžasem ji kon­tem­plo­vat a poz­nat, že jsme hluboce spo­jeni se vše­mi tvory na naší ces­tě k tvé­mu nekonečné­mu světlu.
Díky za to, že jsi s námi po všech­ny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedl­nost, lásku a pokoj.

Více na www.modlitba.cz.

Ondřej Salvet

8.6.2020

V Katolickém Týdeníku č. 23 vyšel článek k 25. výročí vydání encyk­liky Ut Unum Sint papeže Jana Pavla II., který se věnu­je otázce eku­menis­mu. Článek si můžete přečíst zde na webu nebo si ho stáh­nout ve for­má­tu pdf.

Ekumenismus: úkol, který roste před očima

Celý příspěvek

Živý růženec

Milí farní­ci,

rozhodl jsem se využít ini­cia­tivy zvané „živý růženec“, která by nás mohla motivo­vat k mod­l­it­bě. Úkolem toho, kdo se zapo­jí, je pomod­lit se den­ně jeden desátek. Pokud byste se chtěli při­dat, obraťte se prosím emailem či osob­ně na paní Košutovou (irena.kosutova„zavináč„seznam.cz). 

Celý příspěvek

Třetí syn

Moji milí, nabízím vám další text pana faráře Pierre-Alaina Lejeune z diecéze Bordeaux. Jedná se o komen­tář k příběhu z Lukášova evan­gelia, který známe pod názvem „Podobenství o marnotrat­ném syn­ovi“. Alain ovšem s tím­to označením prud­ce nesouh­lasí. Jeho text byl pub­likován v září, tedy na začátku škol­ního roku, ale mys­lím, že povzbu­di­vý závěr se ste­jně tak dobře hodí do naší tolik neob­vyk­lé doby. Celý příspěvek