Archiv rubriky: Kolodějská křížová cesta

Zde máte možnost projít si křížovou cestu, (skoro) jako byste byli v kostele.

Pobožnost Křížové cesty

Pobožnost křížové cesty se modlíme zejména v postní době. Na tomto místě jsou zatím na výběr dvě varianty:

  • Delší text P. Petra Beneše, kaplana od Nejsv. Srdce Páně na Vinohradech – viz níže na této stránce (omlouvám se za méně intuitivní navigaci mezi jednotlivými zastaveními).
  • Kratší text od téhož autora, která reaguje na současnou pandemii – otevře se na zvláštní stránce.

Křížová cesta: Obrácení od idolů a model k Bohu živému

Autorem textu je P. Petr Beneš s použitím biblických veršů z Horského kázání a podnětů ke zpytování svědomí od Zdeňka Bonaventury Boušeho (označeno ZBB).

Úvod

Žalm 130: Z hlubin volám k Tobě, Hospodine…

Křížovou cestu Ježíše Krista můžeme pozorovat, meditovat o ní, ale můžeme se jí též zevnitř zúčastnit. Zastavme se na svých příliš známých cestách, kde očekáváme spíš nevzrušení, stálost, klid. Zkusme vstoupit do nitra této Kristovy cesty, pojďme s ním cestou osobního obrácení. Jednotlivá zastavení jsou příležitosti k našemu zapojení do této cesty. Obrácení, konverze znamená jít proti proudu, proti konvencím, proti nereflektovaným alibistickým zvyklostem – tak to dělají všichni, tak se to dělalo vždy, jinak to nejde, vždyť nejsem tak špatný. Obrácení není útěk od sebe, ale cesta k sobě skrze Krista a bližní.

Při této křížové cestě budeme poslouchat krátké úryvky z horského kázání Ježíše Krista. V tomto textu se křižuje cesta přirozená, navyklá, cesta z lidských sil s cestou nadpřirozenou, čerpající ze síly Kristovy lásky: “Jednáte tak a tak a nazýváte to spravedlností, ALE já vám říkám…” Vyznáním vin, k němuž použijeme vždy kratičkou myšlenku z kající bohoslužby Zdeňka Bonaventury Boušeho, chceme se jako svobodné děti Boží přiznat ke své spoluzodpovědnosti za bolest v nás i kolem nás a pokorně prosit o proměnu skrze milost, která nám byla dána v Ježíši Kristu, Synu Božím a Synu člověka.

první zastavení: Ježíš odsouzen Pilátem

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ (Mt 6,24).

ZBB: „Protože nejsem schopen se do dna poznat, natož svou hříšnost vyslovit a pojmenovat, chci se v tuto chvíli vystavit napospas světlu pravdy; chtěl bych být poznán a souzen.“

Ježíš musel být odsouzen, aby nebyl zneužíván pro hru mocných, majitelů pravdy, jejich soud jej zcela vylučuje z jejich hry a odevzdává úplně Otci. Celý příspěvek

druhé zastavení: Ježíš přijímá svůj kříž

„Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá“ (Mt 7,13–14).

ZBB: „Nechci uznat, že se mohu s Bohem setkat jen v lidech a skrze lidi.“

Přijetí kříže je logickým pokračováním přijetí lidského života, těla, duše, ducha, starostí a radostí lidského údělu. Celý příspěvek

třetí zastavení: Ježíš poprvé padá pod křížem

„Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou“ (Mt 6,19–20).

ZBB: „Nejde mi především o Boží království, ale o zajištění, proto moje naděje často selhává.“

Jak často padáme, protože jsme vložili své naděje do svých vlastních představ, protože jsme, možná nevědomě, chtěli, aby se Bůh prokázal především jako Bůh tohoto světa, naší kariéry, úspěchu, zajištění. Celý příspěvek

čtvrté zastavení: Ježíš se potkává se svou matkou

„Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je“ (Mt 5,1–2).

ZBB: „V lásce víc přijímám, než dávám. Nedovedu být vděčný.“

Maria byla první učednicí Pána, neměla hned připravené námitky na to, co se zdálo nejasné, ale uchovávala to ve svém srdci, protože tam, pod srdcem chovala devět měsíců živou odpověď Boží, svého Syna. Celý příspěvek

páté zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž

„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,33).

ZBB: „Modlitbu považiji za povinnost, ne za nezbytnost. Podle toho vypadá, je často pokoušením Boha.“

Nevíme, kdy a jak se v Šimonovi povinnost nést kříž s Kristem změnila v nejvnitřnější nezbytnost, smysl jeho života. Celý příspěvek

šesté zastavení: Veronika podává Pánu Ježíši roušku

„Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudci, kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě, a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu“ (Mt 5,22).

ZBB: „Utíkám před odpovědností za křivdy, které se přede mnou páchají na mých bratřích.“

šesté zastavení: Veronika podává Pánu Ježíši roušku

Určitě i při křížové cestě byli mnozí, kteří litovali trpícího Ježíše, mnozí ale určitě raději odvrátili tvář, protože nevěděli, jak pomoci, Celý příspěvek

sedmé zastavení: Druhý pád Ježíše Krista

„Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec, jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení“ (Mt 6,13–14).

ZBB: „Sám slabý, pohrdám slabostí druhých.“

sedmé zastavení: Druhý pád Ježíše Krista

Kolikrát upadneme pod zlými slovy a činy druhých, kolikrát sami způsobíme jejich pád. Celý příspěvek

osmé zastavení: Ježíš napomíná plačící jeruzalémské ženy

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenáviděti nepřítele svého. Já vám však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce […]. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž“ (Mt 5,43–46)?

ZBB: „Nejsem bližním těm, kdo mne potřebují, ale jen těm, kdo jsou mi sympatičtí.“

osmé zastavení: Ježíš napomíná plačící jeruzalémské ženy

Jasný a pochopitelný instinkt matek oplakávat utrpení, uvědomí-li si, že by tak mohly trpět jejich děti, se nesmí zvrátit v ochranářský postoj Celý příspěvek