Farní tábor

Informace a přih­lášky na farní tábor 2020

Letošní farní tábor proběhne, s Boží pomocí, v ter­mínu 8.–15. srp­na 2020, ten­tokrát na novém místě: Mentaurov u Litoměřic. Ubytování je ve zděné velké budově s oplo­ceným pozemkem. Postele jsou včet­ně prostěradel, ale je nut­ný vlast­ní spacák. K dis­pozi­ci máme jídel­nu, ohniště, okol­ní les. Stravování je 5x den­ně ve velké jídel­ně, jede s námi zdravot­ník a k užívání máme auto. Plánujeme jeden výlet do okolí. Doporučené kapes­né je 200 Kč.  Přihlášku na tábor si stáh­něte vytiskněte nebo vyzved­něte v kostele a vyplně­nou ode­vzde­jte panu faráři nebo vhoďte do farní poš­tovní schránky.

Vedení táb­o­ra

Hlavní vedoucí: Klára Hoznauerová, mobil: 733 598 867, email: hoznauerova.klara(at)gmail.com
Zástupce HV: Aninka Sajdlová, mobil: 733 411 267, email: aninka.sajdlova(at)seznam.cz

Cena táb­o­ra:

při plat­bě do 30. 5. 2020: 3000 Kč
při plat­bě do 30. 6. 2020: 3500 Kč
Pozdější plat­ba již není možná.
Číslo účtu: 251 846 369 / 0800, var. sym­bol: 202002, do zprávy pro pří­jem­ce uveďte jmé­na dětí.

Odjezd na tábor:

V sobo­tu 8. srp­na 2020 od kostela v Kolodějích. Čas srazu účast­níků bude upřes­něn. Návrat v sobo­tu 15. srp­na 2019 v odpoled­ních hod­inách. Případné změny budou vyvěše­ny na těch­to webových stránkách.

Důležité doku­men­ty (vyplněné ode­vzde­jte při odjez­du):

Potvrzení o bez­in­fekčnos­ti, Souhlas s podáváním léků a s převozem.