Chrámová hudba

Chrámová hud­ba v kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích
Každou neděli, o svátcích a také vždy v pátek je mše sv. s doprovo­dem varhan. V neděli obvyk­le také krátce zazní komorní hud­ba nebo je zařazen zpěv scholy.

Kontakt:
Štěpánka Fáberová (varhany), mobil: 778 098 254 a email:  faberova.stepa15@gmail.com
Pavel Baxant (varhany), email: pavel.baxant@seznam.cz

Umělecký vedoucí a sbormistr: Jan Kvapil (schola Koloděje), tel: 732 641 268

Kytarové pís­ně v kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích
Pravidelné bohosluž­by pro rodiny s dět­mi v kostele v Kolodějích jsou doprovázeny pís­ně­mi ze zpěvníků Hosana, Svítá, Koinonia, Hlahol apod., které hra­je farní hudeb­ní těle­so (kytary, klávesy,  housle, vio­lon­cel­lo). Tyto bohosluž­by se kon­a­jí zpravid­la třetí neděli v měsí­ci od 10:30 hod., kromě prázd­nin (ter­mín je vždy uve­den v Programu týdne).

Kontakt: Kateřina Vláčilová, tel: 736 224 645, e‑mail: katerina.vlacilova@seznam.cz

Kytarové pís­ně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích
 V klánovick­ém kostele se kytarový­mi pís­ně­mi doprovází jed­na mše sv. v měsí­ci, zpravid­la druhou neděli (ter­mín najdete v přehle­du pís­ní – viz dále). Hraje a zpívá dět­ská schóla Holky v akci (info také na FB).

Kontakt: Hana Valešová, e‑mail: hana_valesova@atlas.cz

Chcete-li se k naší hud­bě aktivně při­dat, stačí chuť a troš­ka hudeb­ního sluchu (není pod­mínk­ou, když­tak vám něk­do půjčí…). Ke kytarovým pís­ním doporuču­jeme ještě první díl zpěvníku Hosana (také není pod­mínk­ou), pís­ničky z dalších dílů či z jiných zpěvníků jsou zde zpravid­la ke stažení. Nebojte se a při­jďte! Kontakty naleznete na kon­ci této stránky.