Archiv rubriky: Náboženství

Zde najdete aktu­al­i­ty týka­jící se výuky nábožen­ství

Velikonoční prázdniny

Milí rodiče,

všech­ny vás i vaše děti zdravím s nad­cháze­jící­mi Velikonocemi. Zítra ve stře­du 31. 3. se nábožen­ství nekoná, za týden, tj. 7. 4. se v 15.30 opět sejdeme online. Budu moc rád, když se zúčast­níte velikonočních bohoslužeb: pros­tor před kostelem bude ozvučen, navíc hlavní velikonoční mše v neděli od 9h bude na farní zahradě. Celý pro­gram najdete na farních stránkách.

Přeji vám požehnané Velikonoční svátky!

Ondřej Salvet

Náboženství opět online

Milí rodiče,

jak už jsem psal, je jas­né, že online „výu­ka“ je jen slabá náplast na nemožnost oprav­dového setkání, společné mod­l­it­by a předávání víry – právě to všech­no by farní kat­e­cheze měla dětem posky­to­vat. Dosavadní pokusy o online setkání však ukázaly, že to jako nouzová náhra­da kat­e­cheze dětí může sloužit. Jen jsem zjis­til, že plat­for­ma Meet ve vol­ně dos­tup­né verzi není vhod­ná a já k ní nemám licen­ci. Proto navrhu­ji, jak už jsem min­ule zmiňo­val, použít aplikaci Zoom, ke které­mu mám licen­ci přes Teologickou fakul­tu a to mi umožňu­je větší kon­trolu nad schůzk­ou (např. vyp­nutí chatu). Doufám, že to pro vás neb­ude prob­lém: když kliknete na odkaz a odmít­nete nabíd­ku, ani se nic do počí­tače nein­stalu­je, stačí prohlížeč (table­ty a tele­fony aplikaci vyžadu­jí). Výhodou je, že nepotře­bu­jete uži­va­tel­ský účet a nemusíte se přih­lašo­vat.

Těším se tedy na vidě­nou s vaši­mi dět­mi (a pří­pad­ně i s vámi) zítra (ve stře­du) v 15.30. Připojuji ještě samot­ný odkaz na schůzku; najdete jej také ve farním kalendáři.

https://cuni-cz.zoom.us/j/94519294993?pwd=OUE3Nm9Cc1BhWGFieG5PZkRSMkZ3Zz09

Ondřej Salvet

pozdrav na prázdniny

Milé děti,

když jsme přede­včírem měli online nábožen­ství, před­pok­lá­dal jsem, že se za týden aspoň přes kameru uvidíme zase. Ale teď se dívám do kalendáře a tam jsou prázd­niny! Sice je teď kvůli koron­aviru všech­no jiné, ale prázd­niny zruše­ny nej­sou a já vám pře­ju, aby to pro vás byl radost­ný čas a příleži­tost obnovit síly. Máte tedy i ode mě příští týden vol­no a potom se vám zase ozvu a něco naplánu­jeme.

Váš pan farář Ondřej

náboženství online již zítra (st 24. 2. v 15.30)

Milí rodiče,

nouzový stav a s ním spo­jená omezení trva­jí déle, než jsme čekali. Je jas­né, že online „výu­ka“ je jen slabá náplast na nemožnost oprav­dového setkání, společné mod­l­it­by a předávání víry – právě to všech­no by farní kat­e­cheze měla dětem posky­to­vat. Protože však i malá svíč­ka je lep­ší než úplná tma, rozhodl jsem se zkusit spo­jení pomocí Google Meet.

Spoléhám na to, že větši­na dětí už s tím má víc zkušenos­tí než já; aby to fun­go­va­lo, je tře­ba mít Google účet. Nechci niko­ho nutit, aby si ho zak­lá­dal – pokud se ukáže, že Meet je pro něko­ho nedos­tup­ný, navrhu­ji jako záložní řešení „neu­trál­ní“ Zoom.

Těším se tedy na vidě­nou s vaši­mi dět­mi (a pří­pad­ně i s vámi) v obvyk­lou dobu: ve stře­du v 15.30. Připojuji ještě samot­ný odkaz na schůzku; najdete jej také ve farním kalendáři.

https://meet.google.com/sqe-rdjh-xfp

Ondřej

Výuka náboženství obnovena

S radostí ozna­mu­jeme, že od příštího týdne je obnove­na výu­ka nábožen­ství podle obvyk­lého rozvrhu (pro infor­ma­ci zde). Prosím infor­mu­jte vyuču­jícího (nejlépe e‑mailem), zda vaše dítě dorazí. S výuk­ou počítáme také v dalším týd­nu, tj. 15. a 16. pros­ince, pokud se nějak zásad­ně nezmění situ­ace – prosíme sle­du­jte ozná­mení zde na webu.

Pozastavení výuky náboženství

Milí rodiče, 

z obec­ně známých důvodů je od zítř­ka, tj. středy 14. 10. poza­s­tave­na výu­ka nábožen­ství až do doby, než budou znovu otevře­ny školy.

Myslím na vás a na vaše děti v mod­l­it­bě a pře­ji pevné zdraví, roz­vahu a živou víru!

O. Salvet

Informace k 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

jak jsem zmiňo­val tuto neděli v kostele, je na čase si ujas­nit, jak za součas­ných okol­nos­tí uspořádáme první svaté při­jímání vašich dětí. Moje úva­ha je násle­du­jící: dětí-prvoko­mu­nikan­tů máme 16, lim­it poč­tu účast­níků je 100 osob, takže najed­nou se do kostela neve­jdeme. S ter­mínem už hýbat nech­ci, pro­tože bychom tím niče­ho nedosáh­li – nejis­to­ta nás asi bude provázet ještě dlouho. Proto navrhu­ji, že něk­teré děti půj­dou k 1. sv. při­jímání už při ran­ní mši v 9h a další v 10.30 podle původ­ního plánu (např. 6+10), nebo bych ještě udělal mši sv. ve 12h (např. 4+6+6). To záleží na tom, kolik příbuzných, kmotrů a jiných hostů budete chtít poz­vat.

Prosím vás tedy, abyste mi co nejdříve, nejdéle pak do čtvrtku 8. 10. emailem dali vědět, kolik vás v neděli 18. říj­na při­jde.  Podle velikosti skupin bych pak děti rozdělil tak, aby­chom se vešli do lim­i­tu.

Srdečně vás zdravím a prosím o rychlou odezvu,

Ondřej Salvet

Náboženství v září 2020 – informace

Milí rodiče,

přinášíme infor­ma­ce k výuce nábožen­ství ve škol­ním roce 2020/2021.

  1. Prosíme o vyplnění a ode­vzdání přih­lášek. Formulář si můžete stáh­nout zde. Výuka začne 15. a 16. září ve farní stodole. Rozpis a kon­tak­ty na kat­e­chety najdete na stránce „Výuka nábožen­ství“. Skupinu malých dětí vede paní kat­e­chet­ka Klimešová, starší děti má na starosti paní kat­e­chet­ka Hartmanová a přípravu na 1. sv. při­jímání vede pan farář.
  2. Pro ty, kdo se připravu­jí na sv. při­jímání: věnu­jte prosím pozornost min­ulým příspěvkům v této rubrice, pro­jděte s dět­mi zadané lekce a zkon­trolu­jte, že děti mají pomůcky, které tam jsou vys­tave­ny.
  3. Prosím myslete na duchovní přípravu: mod­lete se za děti a hlavně s dět­mi.

Ondřej Salvet

31.8.2020

Milí rodiče,

rád bych vás seznámil s plánem na přípravu dětí k 1. sv. při­jímání, které se bude konat, když nás Pán Bůh zachová, v neděli 18. říj­na 2020 při mši sv. od 10.30

Rád bych vás poz­val také na mši sv. s účastí rodin v neděli 20. září od 10.30. Přímo v průběhu této mše  bych s dět­mi rád pro­bral lek­ci, která je k tomu urče­na. Jde o procvičení litur­gick­ých odpovědí – letáček si můžete stáh­nout již nyní.

Zároveň bych vás rád povzbudil k samostudiu. Připravil jsem pro vás další tři lekce, které s dět­mi můžete pro­jít. Jsou k dis­pozi­ci pra­cov­ní listy pro děti: lek­ci 22 je tře­ba vytisknout jed­nos­tran­ně na tužší papír ve dvou kopiích a rozstříhat dle návo­du, aby vzniklo pex­e­so; metodi­ka (22) je zde. Lekce 31 a 32 stačí tisknout nor­mál­ně obous­tran­ně. Pro rodiče je urče­na metodi­ka (31 a 32), kde se dočtete, jak děti při prá­ci s pra­cov­ní­mi listy pod­pořit.

A nakonec: prosím před­běžně počíte­jte s tím, že výu­ka začne ve stře­du 16. září 2020 v 15.30, samozře­jmě za před­pok­ladu, že nenas­tane žád­ná výjimečná situ­ace.