Archiv rubriky: Náboženství

Zde najdete aktu­al­i­ty týka­jící se výuky nábožen­ství

Výuka náboženství obnovena

S radostí ozna­mu­jeme, že od příštího týdne je obnove­na výu­ka nábožen­ství podle obvyk­lého rozvrhu (pro infor­ma­ci zde). Prosím infor­mu­jte vyuču­jícího (nejlépe e‑mailem), zda vaše dítě dorazí. S výuk­ou počítáme také v dalším týd­nu, tj. 15. a 16. pros­ince, pokud se nějak zásad­ně nezmění situ­ace – prosíme sle­du­jte ozná­mení zde na webu.

Pozastavení výuky náboženství

Milí rodiče, 

z obec­ně známých důvodů je od zítř­ka, tj. středy 14. 10. poza­s­tave­na výu­ka nábožen­ství až do doby, než budou znovu otevře­ny školy.

Myslím na vás a na vaše děti v mod­l­it­bě a pře­ji pevné zdraví, roz­vahu a živou víru!

O. Salvet

Informace k 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

jak jsem zmiňo­val tuto neděli v kostele, je na čase si ujas­nit, jak za součas­ných okol­nos­tí uspořádáme první svaté při­jímání vašich dětí. Moje úva­ha je násle­du­jící: dětí-prvoko­mu­nikan­tů máme 16, lim­it poč­tu účast­níků je 100 osob, takže najed­nou se do kostela neve­jdeme. S ter­mínem už hýbat nech­ci, pro­tože bychom tím niče­ho nedosáh­li – nejis­to­ta nás asi bude provázet ještě dlouho. Proto navrhu­ji, že něk­teré děti půj­dou k 1. sv. při­jímání už při ran­ní mši v 9h a další v 10.30 podle původ­ního plánu (např. 6+10), nebo bych ještě udělal mši sv. ve 12h (např. 4+6+6). To záleží na tom, kolik příbuzných, kmotrů a jiných hostů budete chtít poz­vat.

Prosím vás tedy, abyste mi co nejdříve, nejdéle pak do čtvrtku 8. 10. emailem dali vědět, kolik vás v neděli 18. říj­na při­jde.  Podle velikosti skupin bych pak děti rozdělil tak, aby­chom se vešli do lim­i­tu.

Srdečně vás zdravím a prosím o rychlou odezvu,

Ondřej Salvet

Náboženství v září 2020 – informace

Milí rodiče,

přinášíme infor­ma­ce k výuce nábožen­ství ve škol­ním roce 2020/2021.

  1. Prosíme o vyplnění a ode­vzdání přih­lášek. Formulář si můžete stáh­nout zde. Výuka začne 15. a 16. září ve farní stodole. Rozpis a kon­tak­ty na kat­e­chety najdete na stránce „Výuka nábožen­ství“. Skupinu malých dětí vede paní kat­e­chet­ka Klimešová, starší děti má na starosti paní kat­e­chet­ka Hartmanová a přípravu na 1. sv. při­jímání vede pan farář.
  2. Pro ty, kdo se připravu­jí na sv. při­jímání: věnu­jte prosím pozornost min­ulým příspěvkům v této rubrice, pro­jděte s dět­mi zadané lekce a zkon­trolu­jte, že děti mají pomůcky, které tam jsou vys­tave­ny.
  3. Prosím myslete na duchovní přípravu: mod­lete se za děti a hlavně s dět­mi.

Ondřej Salvet

31.8.2020

Milí rodiče,

rád bych vás seznámil s plánem na přípravu dětí k 1. sv. při­jímání, které se bude konat, když nás Pán Bůh zachová, v neděli 18. říj­na 2020 při mši sv. od 10.30

Rád bych vás poz­val také na mši sv. s účastí rodin v neděli 20. září od 10.30. Přímo v průběhu této mše  bych s dět­mi rád pro­bral lek­ci, která je k tomu urče­na. Jde o procvičení litur­gick­ých odpovědí – letáček si můžete stáh­nout již nyní.

Zároveň bych vás rád povzbudil k samostudiu. Připravil jsem pro vás další tři lekce, které s dět­mi můžete pro­jít. Jsou k dis­pozi­ci pra­cov­ní listy pro děti: lek­ci 22 je tře­ba vytisknout jed­nos­tran­ně na tužší papír ve dvou kopiích a rozstříhat dle návo­du, aby vzniklo pex­e­so; metodi­ka (22) je zde. Lekce 31 a 32 stačí tisknout nor­mál­ně obous­tran­ně. Pro rodiče je urče­na metodi­ka (31 a 32), kde se dočtete, jak děti při prá­ci s pra­cov­ní­mi listy pod­pořit.

A nakonec: prosím před­běžně počíte­jte s tím, že výu­ka začne ve stře­du 16. září 2020 v 15.30, samozře­jmě za před­pok­ladu, že nenas­tane žád­ná výjimečná situ­ace. 

První sv. přijímání bude 18. října

Milí rodiče,

dávám vám ještě touto for­mou na vědomí, co jsem oznámil před­min­u­lou neděli: slavnos­t­ní první sv. při­jímání se letos bude konat v neděli 18. říj­na při mši sv. od 10.30 v kostele v Kolodějích.

Prosím věnu­jte pozornost min­ulé­mu příspěvku, kde najdete infor­ma­ce ohled­ně přípravy. Začínáme již 16. září v 15.30! 

Přeji vám krás­ný a poko­jný prázd­ni­nový čas,

Ondřej Salvet

Příprava na 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

rád bych vás seznámil s plánem na přípravu dětí k 1. sv. při­jímání, které se bude konat na podz­im, když nás Pán Bůh zachová. Přesný ter­mín slavnos­ti bych chtěl oznámit při rodin­né mši sv. 21. červ­na od 10.30, na kter­ou bych vás tím­to i s vaši­mi dět­mi rád poz­val. Celý příspěvek

Odkaz

Informace a přih­lášky k farní­mu táboru na novém webu: klikněte prosím zde

Téma 19. a 20.: Velikonoce, svátosti

Milí rodiče, hlavní sváteční dny už máme za sebou, ale Velikonoce trva­jí až do příští neděle. Částečně to používám jako obha­jobu, že až teď posílám mater­iá­ly, které právě s velikonoční­mi událost­mi sou­visí, ale říkám si, že o svátcích byl ste­jně čas na jiné věci. Posílám tedy opět metodiku pra­cov­ní listy k tématům č. 19 a 20.

Odklad slavnosti 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

je pocho­pitel­né, že se něk­teří z vás už ptali, jak to bude s prvním sv. při­jímáním, které jsme pláno­vali na květen. V tuto chvíli není jas­né, zda vůbec budou do té doby otevřené školy, zároveň je jas­né, že budou uza­vřené hran­ice, což by mno­hým z vás zkom­p­liko­va­lo situaci. Proto jsem se rozhodl původ­ní ter­mín zrušit a slavnost přeložit na podz­im. Budeme opti­mi­sticky před­pok­lá­dat, že nové datum by moh­lo být stanoveno v červnu tak, abyste měli dost času vše připrav­it; s největší pravděpodob­nos­tí využi­jeme něk­teré z pláno­vaných mší s účastí dětí a rodičů.

V jed­notlivých pří­padech je možné se dom­lu­vit indi­viduál­ně na jiném pos­tupu, pro­tože svá­tost­ná ini­ci­ace (setkání dítěte s Pánem Ježíšem v Eucharistii) nemusí probíhat hro­mad­ně a slavnos­t­ním způ­sobem – sváteční šaty a účast příbuzen­st­va je v zásadě druhot­ná. Chápu ovšem, že to všech­no může přis­pět k tomu, co je rozho­du­jící: totiž aby vaše děti zakusi­ly a proži­ly bezpod­míneč­nou lásku Boží, která se pro­je­vu­je v rod­ině a v církevní obci. Proto bych chtěl pláno­vanou slavnost uskutečnit v původ­ním pojetí, avšak v náhrad­ním ter­mínu.

Děkuji vám za pochopení a prosím, abyste mi potvrdili např. emailem, že se k vám tato zprá­va dosta­la. 

Srdečně vás zdravím a pře­ji stálou Boží přízeň a požehnání!

Ondřej Salvet