Doporučujeme

Katecheze ve stavu nouze

Milí rodiče, 

při­jměte tuto stránku „nábožen­ství online“ jako urči­tou oporu a pomoc pro vás, na kterých teď kromě mno­ha dalších věcí zůsta­la i zod­pověd­nost za nábožen­sk­ou kat­e­chezi dětí. Kontaktujte mě, pokud chcete zapůjčit učeb­nice nebo si odnést kat­e­chet­ické časopisy Duha. Nabízím vám po indi­viduál­ní dom­lu­vě také možnost konzul­tace pomocí video­hovoru (Skype, Zoom, Hangouts…). Pomůcky jsou zaměře­ny k přípravě na 1. sv. při­jímání, ale starší děti je mohou využít k opakování a i pro ty menší snad půjde něco vybrat. Na závěr pár odkazů: Desatero, Eucharistie, křížová ces­ta pro děti.

Váš Ondřej Salvet

Doporučujeme

Křížová cesta: Obrácení od idolů a model k Bohu živému

Autorem tex­tu je P. Petr Beneš s použitím bib­lick­ých veršů z Horského kázání a pod­nětů ke zpy­tování svě­domí od Zdeňka Bonaventury Boušeho (označeno ZBB).

Úvod

Žalm 130: Z hlu­bin volám k Tobě, Hospodine…

Křížovou ces­tu Ježíše Krista můžeme pozorovat, med­i­to­vat o ní, ale můžeme se jí též zevnitř zúčast­nit. Zastavme se na svých příliš známých ces­tách, kde očekáváme spíš nevzrušení, stálost, klid. Zkusme vstoupit do nitra této Kristovy ces­ty, pojďme s ním ces­tou osob­ního obrá­cení. Jednotlivá zas­tavení jsou příleži­tosti k naše­mu zapo­jení do této ces­ty. Obrácení, kon­verze zna­mená jít pro­ti proudu, pro­ti kon­vencím, pro­ti nere­flek­to­vaným ali­bi­stick­ým zvyk­lostem – tak to děla­jí všich­ni, tak se to děla­lo vždy, jinak to nejde, vždyť nejsem tak špat­ný. Obrácení není útěk od sebe, ale ces­ta k sobě skrze Krista a bližní.

Při této křížové ces­tě budeme poslouchat krátké úryvky z horského kázání Ježíše Krista. V tom­to tex­tu se křižu­je ces­ta přirozená, navyk­lá, ces­ta z lid­ských sil s ces­tou nad­přirozenou, čer­pa­jící ze síly Kristovy lásky: „Jednáte tak a tak a nazýváte to spravedl­nos­tí, ALE já vám říkám…“ Vyznáním vin, k němuž použi­jeme vždy kratičk­ou myšlenku z kající bohosluž­by Zdeňka Bonaventury Boušeho, chceme se jako svo­bod­né děti Boží přiz­nat ke své spolu­zod­pověd­nos­ti za bolest v nás i kolem nás a poko­rně prosit o proměnu skrze milost, která nám byla dána v Ježíši Kristu, Synu Božím a Synu člově­ka.

Ondřej Salvet

26.3.2020

Pokud se chcete vrátit k něk­teré­mu kázání, jak zazněla v kostele v Kolodějích,
navš­tivte blog Ondřeje Salveta.

Modlitba růžence online tuto neděli (18. 10.) v 8.30

Moji drazí,

Zvu vás a nabízím možnost připo­jit se online k mod­l­it­bě růžence, která začne tuto neděli 18. 10. v 8:30 v kostele. Kdo má připo­jení k inter­ne­tu, může jej využít, ale připo­jit se může duchovně i ten, kdo k síti příst­up nemá – když se to ovšem dozví. Proto pokud máte ve svém okolí něko­ho, o kom víte, že nemá inter­net a komu byste tuto zprávu mohli pře­dat, prosím učiňte tak.

Kostel bude otevřený od 9h do 10.30 k indi­viduál­ní mod­l­it­bě a při­jetí svá­tostí, jak už bylo ozná­meno. Obvyklé přenosy bohoslužeb zahájíme 25. 10., pokud se nic nezmění.

Prosím zůs­taňte v kon­tak­tu, napište mi email nebo SMS, budu vděčný za vaši odezvu, ale přede­vším za mod­l­it­bu.

Ondřej Salvet

 

 

Pozastavení výuky náboženství

Milí rodiče, 

z obec­ně známých důvodů je od zítř­ka, tj. středy 14. 10. poza­s­tave­na výu­ka nábožen­ství až do doby, než budou znovu otevře­ny školy.

Myslím na vás a na vaše děti v mod­l­it­bě a pře­ji pevné zdraví, roz­vahu a živou víru!

O. Salvet

Informace k 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

jak jsem zmiňo­val tuto neděli v kostele, je na čase si ujas­nit, jak za součas­ných okol­nos­tí uspořádáme první svaté při­jímání vašich dětí. Moje úva­ha je násle­du­jící: dětí-prvoko­mu­nikan­tů máme 16, lim­it poč­tu účast­níků je 100 osob, takže najed­nou se do kostela neve­jdeme. S ter­mínem už hýbat nech­ci, pro­tože bychom tím niče­ho nedosáh­li – nejis­to­ta nás asi bude provázet ještě dlouho. Proto navrhu­ji, že něk­teré děti půj­dou k 1. sv. při­jímání už při ran­ní mši v 9h a další v 10.30 podle původ­ního plánu (např. 6+10), nebo bych ještě udělal mši sv. ve 12h (např. 4+6+6). To záleží na tom, kolik příbuzných, kmotrů a jiných hostů budete chtít poz­vat.

Prosím vás tedy, abyste mi co nejdříve, nejdéle pak do čtvrtku 8. 10. emailem dali vědět, kolik vás v neděli 18. říj­na při­jde.  Podle velikosti skupin bych pak děti rozdělil tak, aby­chom se vešli do lim­i­tu.

Srdečně vás zdravím a prosím o rychlou odezvu,

Ondřej Salvet

Opatření v souvislosti s epidemií

Moji drazí, v souladu s instrukce­mi stát­ních orgánů a s pokyny našich biskupů bych vás chtěl infor­mo­vat o určitých změnách týka­jících se průběhu bohoslužeb. Věnujte prosím těm­to infor­ma­cím pozornost a považu­jte je za závazné.

  • každý účast­ník si při vstupu do kostela vydez­in­fiku­je ruce a zau­jme mís­to k sezení
  • kropen­ka u kostel­ního vchodu je prázd­ná; na začátku bohosluž­by se však častěji bude konat obřad kropení lidu „asperges“ na připomínku křtu (věřící kromě toho na požádání dostanou do při­ne­sených nádob svě­ce­nou vodu k použití při domácí mod­l­it­bě)
  • v kostele je povin­né mít zakry­tá ústa a nos mimo okamžik sv. při­jímání (roušku nemusí mít cel­e­brant, lek­tor nebo kan­tor, pokud zachovává odst­up dva metry od ostat­ních účast­níků)
  • nekoná se obět­ní průvod a vynechává se podávání ruk­ou při poz­dravení poko­je
  • kdo podává sv. při­jímání, má zakry­tá ústa a nos a pře­dem si vydez­in­fiku­je ruce
  • svaté při­jímání se na naléhavou výzvu pana bisku­pa Wasserbauera podává zásad­ně na ruku; kdo si mys­lí, že není schopen tím­to způ­sobem při­jí­mat, nechť se obrátí na pana faráře

Závěrem bych vás chtěl povzbu­dit k naději, že nás dobro­tivý Pán Bůh i nadále zachová ve své milosti. Doporučuji také ke čtení a zamyšlení dopis plzeňského pana bisku­pa Tomáše Holuba.

Ondřej Salvet

 

Modlitba za naši zemi

Všemohoucí Bože, jenž jsi pří­tomen v celém světě i v  nej­menším ze všech tvých tvorů, 
ty, který obklop­u­ješ svou něžnos­tí všech­no, co exis­tu­je, vlij do nás sílu své lásky,
ať se staráme o živ­ot a krá­su.

Zahrň nás poko­jem, aby­chom žili jako bratři a ses­try, niko­mu neškodili.
Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzác­ní ve tvých očích.
Uzdrav náš živ­ot, aby­chom chránili svět, a ne ho pus­tošili, aby­chom rozsé­vali krá­su, ne znečištění a zkázu.

Dotkni se srd­cí všech, kdo hleda­jí pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás obje­vit hod­no­tu každé věci, s úžasem ji kon­tem­plo­vat a poz­nat, že jsme hluboce spo­jeni se vše­mi tvory na naší ces­tě k tvé­mu nekonečné­mu světlu.
Díky za to, že jsi s námi po všech­ny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedl­nost, lásku a pokoj.

Více na www.modlitba.cz.

Farní posvícení a pouť

Srdečně zveme všech­ny farníky na posví­cení a na pouť. Program je násle­du­jící:

Posvícení v Kolodějích 18. – 20. 9. 2020

Program

Pátek 18. 9.:

 18.00 mše svatá
po mši sv. příleži­tost k tiché mod­l­it­bě – ado­race

Sobota 19. 9. (posví­cení):

15.00 slavnos­t­ní mše svatá s hudeb­ním doprovo­dem
z for­muláře o posvě­cení kostela

16.30 divadel­ní před­stavení „Tučňáci na arše“
na farním dvorku

******

nefor­mál­ní setkání na farní zahradě, občer­stvení

20.00 ukončení slavnos­ti

Neděle 20. 9. (pouť):

9.00 mše svatá ze svátku Povýšení sv. Kříže

10.30 mše svatá s účastí rodin

Náboženství v září 2020 – informace

Milí rodiče,

přinášíme infor­ma­ce k výuce nábožen­ství ve škol­ním roce 2020/2021.

  1. Prosíme o vyplnění a ode­vzdání přih­lášek. Formulář si můžete stáh­nout zde. Výuka začne 15. a 16. září ve farní stodole. Rozpis a kon­tak­ty na kat­e­chety najdete na stránce „Výuka nábožen­ství“. Skupinu malých dětí vede paní kat­e­chet­ka Klimešová, starší děti má na starosti paní kat­e­chet­ka Hartmanová a přípravu na 1. sv. při­jímání vede pan farář.
  2. Pro ty, kdo se připravu­jí na sv. při­jímání: věnu­jte prosím pozornost min­ulým příspěvkům v této rubrice, pro­jděte s dět­mi zadané lekce a zkon­trolu­jte, že děti mají pomůcky, které tam jsou vys­tave­ny.
  3. Prosím myslete na duchovní přípravu: mod­lete se za děti a hlavně s dět­mi.

Ondřej Salvet

31.8.2020

Milí rodiče,

rád bych vás seznámil s plánem na přípravu dětí k 1. sv. při­jímání, které se bude konat, když nás Pán Bůh zachová, v neděli 18. říj­na 2020 při mši sv. od 10.30

Rád bych vás poz­val také na mši sv. s účastí rodin v neděli 20. září od 10.30. Přímo v průběhu této mše  bych s dět­mi rád pro­bral lek­ci, která je k tomu urče­na. Jde o procvičení litur­gick­ých odpovědí – letáček si můžete stáh­nout již nyní.

Zároveň bych vás rád povzbudil k samostudiu. Připravil jsem pro vás další tři lekce, které s dět­mi můžete pro­jít. Jsou k dis­pozi­ci pra­cov­ní listy pro děti: lek­ci 22 je tře­ba vytisknout jed­nos­tran­ně na tužší papír ve dvou kopiích a rozstříhat dle návo­du, aby vzniklo pex­e­so; metodi­ka (22) je zde. Lekce 31 a 32 stačí tisknout nor­mál­ně obous­tran­ně. Pro rodiče je urče­na metodi­ka (31 a 32), kde se dočtete, jak děti při prá­ci s pra­cov­ní­mi listy pod­pořit.

A nakonec: prosím před­běžně počíte­jte s tím, že výu­ka začne ve stře­du 16. září 2020 v 15.30, samozře­jmě za před­pok­ladu, že nenas­tane žád­ná výjimečná situ­ace.