Doporučujeme

Katecheze ve stavu nouze

Milí rodiče, 

při­jměte tuto stránku „nábožen­ství online“ jako urči­tou oporu a pomoc pro vás, na kterých teď kromě mno­ha dalších věcí zůsta­la i zod­pověd­nost za nábožen­sk­ou kat­e­chezi dětí. Kontaktujte mě, pokud chcete zapůjčit učeb­nice nebo si odnést kat­e­chet­ické časopisy Duha. Nabízím vám po indi­viduál­ní dom­lu­vě také možnost konzul­tace pomocí video­hovoru (Skype, Zoom, Hangouts…). Pomůcky jsou zaměře­ny k přípravě na 1. sv. při­jímání, ale starší děti je mohou využít k opakování a i pro ty menší snad půjde něco vybrat. Na závěr pár odkazů: Desatero, Eucharistie, křížová ces­ta pro děti.

Váš Ondřej Salvet

Doporučujeme

Křížová cesta: Obrácení od idolů a model k Bohu živému

Autorem tex­tu je P. Petr Beneš s použitím bib­lick­ých veršů z Horského kázání a pod­nětů ke zpy­tování svě­domí od Zdeňka Bonaventury Boušeho (označeno ZBB).

Úvod

Žalm 130: Z hlu­bin volám k Tobě, Hospodine…

Křížovou ces­tu Ježíše Krista můžeme pozorovat, med­i­to­vat o ní, ale můžeme se jí též zevnitř zúčast­nit. Zastavme se na svých příliš známých ces­tách, kde očekáváme spíš nevzrušení, stálost, klid. Zkusme vstoupit do nitra této Kristovy ces­ty, pojďme s ním ces­tou osob­ního obrá­cení. Jednotlivá zas­tavení jsou příleži­tosti k naše­mu zapo­jení do této ces­ty. Obrácení, kon­verze zna­mená jít pro­ti proudu, pro­ti kon­vencím, pro­ti nere­flek­to­vaným ali­bi­stick­ým zvyk­lostem – tak to děla­jí všich­ni, tak se to děla­lo vždy, jinak to nejde, vždyť nejsem tak špat­ný. Obrácení není útěk od sebe, ale ces­ta k sobě skrze Krista a bližní.

Při této křížové ces­tě budeme poslouchat krátké úryvky z horského kázání Ježíše Krista. V tom­to tex­tu se křižu­je ces­ta přirozená, navyk­lá, ces­ta z lid­ských sil s ces­tou nad­přirozenou, čer­pa­jící ze síly Kristovy lásky: „Jednáte tak a tak a nazýváte to spravedl­nos­tí, ALE já vám říkám…“ Vyznáním vin, k němuž použi­jeme vždy kratičk­ou myšlenku z kající bohosluž­by Zdeňka Bonaventury Boušeho, chceme se jako svo­bod­né děti Boží přiz­nat ke své spolu­zod­pověd­nos­ti za bolest v nás i kolem nás a poko­rně prosit o proměnu skrze milost, která nám byla dána v Ježíši Kristu, Synu Božím a Synu člově­ka.

Ondřej Salvet

26.3.2020

Pokud se chcete vrátit k něk­teré­mu kázání, jak zazněla v kostele v Kolodějích,
navš­tivte blog Ondřeje Salveta.

Tichá adorace ve středu 20. 1. od 18.30

Moji milí,

v posled­ních dnech se mi seš­lo mno­ho mod­liteb­ních úmys­lů, řada z nich zazněla při mši sv. min­u­lou neděli. Napadlo mě, že by bylo dobře v započatém úsilí pokračo­vat a pro­to bych chtěl na zítře­jší středeční večer ohlásit tichou ado­raci, která naváže na „otevírací dobu“ v kostele, tj. začne v 18.30 a potrvá asi do 19.15. 

Věřím, že se vejdeme do stanovených lim­itů, pří­pad­ně se můžeme prostří­dat a využít zázemí farní stodoly. Je samozře­jmě možné zúčast­nit se v duchu na dálku; pokud byste něk­do měl zájem o online připo­jení, prosím dejte mi během dne vědět emailem, abych mohl připrav­it přenos.

Ondřej Salvet

Ondřej Salvet

12.1.2021

Moji drazí,

už delší dobu mě hryže svě­domí, že vás zde na webu dostatečně nezá­sobím duchovní­mi impul­sy. Dnes bych ten­to dluh rád vyrov­nal. Napadlo mě, že bych vám mohl zprostřed­ko­vat něko­lik myšlenek či prom­luv od kněží, které jste měli možnost potkat v Kolodějích osob­ně. Jsou to Mons. Aleš Opatrný, páter Benedikt Holota a pan kanovník Tomáš Roule.

Aleš Opatrný má ve svém tex­tu, který je určen před­nos­t­ně snoubencům v rám­ci přípravy na manžel­ství, moc pěknou pasáž o spir­i­tu­al­itě, která může být užitečná jak manželům, tak i nezadaným. Trochu jsem ji uprav­il a nabízím ji ve for­má­tu pdf zde.

Tomáš Roule už během jarní karan­tény přis­pěl něko­li­ka prom­lu­va­mi do pro­jek­tu fortna.eu, který tehdy spustili bratři Karmelitáni. Vybral jsem pro vás k poslechu jed­no jeho kázání: pod­cast o Nikodémovi.

A na konec nabízím video s Benediktem Holotu – zvlášť doporuču­ji tuto pasáž. Ať vám to všech­no slouží k vzdělání a duchovní­mu povz­ne­sení, ale hlavně ať vám ta moudrá slo­va pomůžou, aby se Boží slo­vo dotk­lo vaše­ho srd­ce.

Ondřej Salvet

 

Mše sv. 26. 12. v 18h

Moji drazí,

Kvůli zpřís­nění vlád­ních opatření ohlašu­ji ještě večerní mši sv. v sobo­tu 26. 12., která bude mít neděl­ní plat­nost. Na tuto mši sv. není tře­ba se hlásit, ale když mi napíšete, že se chys­táte při­jít, budu samozře­jmě rád.

Kostel bude otevřený k návštěvě betlé­ma dnes odpoledne, zítra 26. 12. přes den a v neděli 27.12. odpoledne – sle­du­jte „Program týdne“.

Přeji vám všem požehnané a radost­né Vánoce!

Ondřej Salvet

Rezervace na 25. a 27. 12. spuštěny

Moji drazí,

připrav­il jsem vám rez­er­vační for­mulář pro mše na Boží Hod vánoční a na neděli Svaté Rodiny. Zkušenost říká, že nakonec se na všech­ny dostane a může při­jít i pár lidí navíc, nicméně prosím, abyste možnost rez­er­vace nepod­ceňo­vali. Je to způ­sob, jak můžeme zůs­tat v kon­tak­tu a reago­v­at na pří­pad­né změny situ­ace. Mše v 10.30 bude po oba dny přenáše­na přes inter­net.

Děkuji a těším se, že vás uvidím!
Ondřej Salvet

Bohoslužby zítra – aktualizace

Protože počet účast­níků bohoslužeb je omezen vlád­ním nařízením, kon­a­jí se tuto neděli 20. 12. dokonce tři bohosluž­by: v 7.30, v 9h a v 10.30. Zbývá ještě něko­lik míst, takže pokud nemáte  rez­er­vaci, můžete i přesto při­jít; samozře­jmě bude lépe, když mi ještě předtím dáte vědět.

Rezervační sys­tém zůstává v plat­nos­ti; od zítř­ka bude možné se přih­lásit na mše sv. na Boží Hod a na příští neděli 27. 12.

Více infor­ma­cí o rez­er­vacích naleznete zde.

Příležitost ke svátosti smíření: již dnes!

Již dnes v neděli 13. 12. od 17h do 18.30 budu v kostele k dis­pozi­ci k slavení svá­tosti smíření. 

Zpovídá se také v pátek 18. 12. od 16h do 18h a po mši sv. během ado­race
od 18.45 do 20h. 

Omlouvám se za toto ohlášení na posled­ní chvíli, ale vzh­le­dem k nejisté situaci mi při­padá moudré tuto záleži­tost neod­klá­dat. Případné další zpověd­ní ter­míny se budu snažit ohlásit dříve – prosím sle­du­jte tuto rubriku. Děkuji vám za pochopení a těším se na setkání!

Ondřej Salvet

Bohoslužby v neděli 20. 12. (4. adventní neděle)

Protože počet účast­níků bohoslužeb bude nadále omezen vlád­ním nařízením, kon­a­jí se v neděli opět dvě bohosluž­by: v 9h a v 10.30 a zůstává v plat­nos­ti rez­er­vační sys­tém. 

Pro přih­lášení k rez­er­vaci použi­jte prosím ten­to for­mulář. Přihlášky se při­jí­ma­jí do čtvrt­ka 17. 12., během pátku nebo sobo­ty pak emailem obdržíte potvrzení rez­er­vace či další aktuál­ní infor­ma­ci.

Principem je, že se co nejvíce farníků pře­dem přih­lásí, takže budu mít ori­en­tační přehled, kdo se chys­tá při­jít, a budu tak mít možnost v pří­padě potře­by vás kon­tak­to­vat a pokud možno zajis­tit rovnoměrné rozložení účast­níků jed­notlivých bohoslužeb.

Omlouvám se všem, kterým to při­jde nemíst­né; je jas­né, že záměrem není vyloučit z účast na mši něko­ho, kdo se včas nereg­istroval. Spíše naopak: chci usnad­nit účast těm, kdo by se jinak obá­vali, že se do kostela nedostanou. Přitom platí, že účast na mši sv. je v těch­to výjimečných situ­acích na rozhod­nutí každého křesťana, což platí zvláště o těch, kdo patří k něk­teré z rizikových skupin. Pokud se přih­lásí velké množství zájem­ců, doufám, že budu moci něk­terým z nich nabíd­nout uspořádání ještě další bohosluž­by. 

Ondřej Salvet

11.12.2020

POZOR: inter­ne­tový přenos neděl­ní mše sv. ten­tokrát již od 10.30 !

Milí farní­ci,

děku­ji všem, kdo se přih­lásili k účasti na něk­teré z obou bohoslužeb (9h nebo 10.30). Rezervační sys­tém je nyní již uza­vřen. Pokud přih­lášeni nejste, můžete i tak při­jít – jsou ještě vol­ná mís­ta! Pokud by se sta­lo, že bude zcela naplně­na kapaci­ta stanovená vlád­ním nařízením, bude to ozná­meno na ceduli před kostelem zároveň s úda­jem, kdy se koná další mše sv. 

Ujišťuji vás, že vzniklá situ­ace je pro mě ste­jně jako pro vás skliču­jící, ale věřím, že při využití všech forem komu­nikace, které máme k dis­pozi­ci, to můžeme s Boží pomocí zvlád­nout.

Přeji vám všem poko­jné prožití třetí advent­ní neděle – neděle Gaudete!

Ondřej Salvet

 

Bohoslužby v neděli 13. 12. (3. adventní neděle)

Protože počet účast­níků bohoslužeb je omezen vlád­ním nařízením, rozhodl jsem se uspořá­dat navíc další bohoslužbu v 10.30 a vyzk­oušet rez­er­vační sys­tém. 

Pro přih­lášení k rez­er­vaci použi­jte prosím ten­to for­mulář.

Principem je, že se co nejvíce farníků pře­dem přih­lásí, takže budu mít ori­en­tační přehled, kdo se chys­tá při­jít, a budu tak mít možnost v pří­padě potře­by vás kon­tak­to­vat a pokud možno zajis­tit rovnoměrné rozložení účast­níků jed­notlivých bohoslužeb.

Omlouvám se všem, kterým to při­jde nemíst­né; je jas­né, že záměrem není vyloučit z účast na mši něko­ho, kdo se včas nereg­istroval. Spíše naopak chci usnad­nit účast těm, kdo by se jinak obá­vali, že se do kostela nedostanou. Přitom platí, že účast na mši sv. je v těch­to výjimečných situ­acích na rozhod­nutí každého křesťana, což platí zvláště o těch, kdo patří k něk­teré z rizikových skupin. Pokud se přih­lásí velké množství zájem­ců, doufám, že budu moci něk­terým z nich nabíd­nout uspořádání ještě další bohosluž­by. 

Výuka náboženství obnovena

S radostí ozna­mu­jeme, že od příštího týdne je obnove­na výu­ka nábožen­ství podle obvyk­lého rozvrhu (pro infor­ma­ci zde). Prosím infor­mu­jte vyuču­jícího (nejlépe e‑mailem), zda vaše dítě dorazí. S výuk­ou počítáme také v dalším týd­nu, tj. 15. a 16. pros­ince, pokud se nějak zásad­ně nezmění situ­ace – prosíme sle­du­jte ozná­mení zde na webu.