Křížová cesta – rekonstrukce

Informace o průběhu restau­rování

10. 5. 2016

Milí farní­ci,

obrazy křížové ces­ty, které jsme v létě sňali ze stěn kostela, se v únoru vráti­ly na své mís­to. Rámy všech zas­tavení byly restau­rovány, nechali jsme je znovu nalako­vat a oprav­it na nich křížky.

Do poloviny z nich se vráti­ly orig­iná­ly jed­notlivých zas­tavení. Dalších sedm zas­tavení, která nejvíce poničil čas, jsme nechali nafotit, dig­itál­ně vyčis­tit a zno­va vytisknout. Na jejich místech tak vidíte kopie, na kterých již výjevy neruší skvrny a nečis­to­ty.

Až se nám podaří shromáždit další prostřed­ky, necháme vyčis­tit a nově vytisknout i ostat­ní zas­tavení křížové ces­ty, aby tak její obno­va byla kom­plet­ní.

Děkujeme za Vaši pod­poru!

P. Ondřej

 

28. 7. 2015

Milí farní­ci,

rád bych Vás infor­moval, že ve stře­du 15. čer­vence jsme ze stěn naše­ho kostela sňali obrazy zas­tavení křížové ces­ty. Během desítek let, po které zde vise­ly, je více či méně poniči­la vlhkost a plíseň, něk­teré rámy, ale i obrazy samot­né proděravěl čer­vo­toč.

Jednotlivé obrazy zas­tavení necháme nascanovat a dig­itál­ně zbav­it nežá­doucích tmavých skvrn, usazeného pra­chu nebo poškození hmyzem. Poté budou obrazy znovu vytištěny. Souběžně bude probíhat opra­va rámů – kromě napadení čer­vo­točem se z nich na řadě míst odlupu­je lak.

Oprava křížové ces­ty si vyžádá čas v řádu měsíců, o jejím pos­tupu vás budeme infor­mo­vat. Na tom­to místě si budete moci v elek­tron­ické for­mě prohléd­nout původ­ní poškozené obrazy  a později i jejich vyčiště­nou podobu, ve které se křížová ces­ta vrátí na stěny kostela.