Varhany

Aktuality

S radostí Vám ozna­mu­jeme, že obno­va varhan byla započa­ta 7. dub­na 2021 odvozem píšťal a vzdušnice do díl­ny varhanáře. Fotografie z demon­táže najdete v galerii.

Historie

Kolodějský kos­tel byl postaven v letech 1806–1807 jako náhra­da za zrušený kos­tel sv. Bartoloměje v soused­ním Újezdě nad Lesy. Kostel byl nejspíš od prvních let své exis­tence vybaven varhana­mi. Původní nástroj, jehož auto­ra bohužel neznáme, však zanikl při bouřce roku 1872:

Dne 12. čer­vence 1872 při velké bouři sjel blesk po kříži chrá­mového průčelí na zvoni­ci, kde roztříštil část zvonového lešení. Malý zvon byl zachráněn od spad­nutí a tím i většího poškození i tím, že byl zadržen příčním sloupem. Ze zvon­ice pro­razil blesk stropem, vjel do varhan, kde zpřetrhal píšťaly a roz­bil vzdu­chovod. Proraziv pod­lahu cho­ru, vnikl do zpověd­nice a vjel do zámku hlavních dveří, odkud přelétl po bočních oltářích a hlavní oltář, kde vyryl do kamen­ného taber­naku­lu dvě rýhy.

Nové varhany ned­louho nato zho­tovi­la varhanářská díl­na renomovaného pražského varhanáře Karla Schiffnera za 540 zlatých, nástroj byl posvě­cen 13. září 1874 a dochoval se dodnes. Z původ­ních varhan zůstal pouze pedál, který byl v těch nových znovu použit (právě dle dochovaného pedálu by se dalo autorství původ­ního nástro­je přip­iso­vat pražské­mu varhanáři Josefu Gartnerovi).

Opravy nástro­je pak v letech 1893 a 1907 provedl Schiffnerův bra­tr Heinrich. Další drob­né opravy provedli po roce 1918 kut­no­horský varhanář Jan Tuček a roku 1994 pražský varhanář Vladimír Turnwald. Jinak nástroj procházel pouze běž­nou údržbou.

Popis varhan a současný stav

Kolodějské varhany jsou raným dílem renomovaného pražského varhanáře Karla Schiffnera, celková kon­cepce nástro­je však zře­jmě vychází z prací pražského dvorního varhanáře Josefa Gartnera, u kterého se Schiffner vyučil a jehož díl­nu roku 1863 převzal. Schiffner dokonce mohl dodat něk­terý nástroj, který již Gartner rozpra­co­v­al, a pouze ho uprav­il a dokončil.

Varhany mají jeden manuál a celkem šest rejstříků – pět v manuálu (Bourdon 8‘, Flöte Dulcis 4‘, Geigen Principal 4‘, Violino 2‘, Mixtur 2fach) a jeden v pedálu (Octavbas 8‘). Pedál má krátk­ou oktávu s repet­icí. Jedná se o raně romantický nástroj s mechan­ick­ou trak­tur­ou a zásu­vkovou vzdušnicí.

Záměr obnovy

Varhany proš­ly během téměř sto padesáti let své exis­tence něko­li­ka drob­nější­mi oprava­mi, nikdy se však nedočkaly kom­plet­ní obnovy. Vzhledem k tomu a vzh­le­dem k jejich součas­né­mu tech­nick­é­mu stavu se naše farnost rozhod­la přis­toupit k jejich důk­lad­né obnově. Oslovili jsme diecézního organolo­ga Štěpána Svobodu, který nástroj detail­ně prozk­oumal, navrhl možnos­ti jeho opravy a doporučil nejvhod­nější varhanářské díl­ny, které by se opravy mohly ujmout. Z oslovených pěti dílen o zakázku měly zájem dvě, z nichž lep­ší cenu i ter­mín real­izace nabíd­la díl­na bíloveck­ého varhanáře Martina Tvarůžky. Varhany by tedy měly v tom­to roce pro­jít celkovou obnovou, a to za cenu 432 tisíc korun. Opraveny budou všech­ny píšťaly, vzdušnice, tónová i rejstříková trak­tu­ra, hrací stůl i varhan­ní skříň. Dojde k ošetření dřevěných částí pro­ti dře­vokazné­mu hmyzu, bude nahrazen nevy­hovu­jící ven­tilá­tor, nástroj bude seřízen, nově intonován a nal­aděn.

Abychom ten­to záměr mohli uskutečnit, zahájili jsme na naše varhany sbírku, a to for­mou adopce jed­notlivých píšťal. Varhany mají v manuálu oko­lo tři set píšťal, které nabízíme zájem­cům k adop­ci v cenách 500 až 5 000 korun, dár­cům pak jako poděkování předáváme malý cer­ti­fikát. V součas­nos­ti se zejmé­na mezi farníky vybralo již přes sto padesát tisíc korun, reprezen­tu­jících asi třet­inu všech nabízených píšťal. Za poskyt­nuté dary bychom tím­to chtěli všem dár­cům ještě jed­nou velice poděko­vat. Další dobrod­in­ci budou samozře­jmě vítáni. Společnými sil­a­mi se nám jistě podaří zacho­vat i pro příští gen­er­ace míst­ní kul­turní památku, která kolodějským slouží již téměř půl druhého sto­letí. Přehled nabízených píšťal je uve­den níže. Pokud byste měli o adop­ci něk­teré z píšťal zájem, obraťte se, prosíme, na varhaní­ka Pavla Baxanta. Všem laskavým dár­cům již pře­dem děku­jeme.

Přehled píšťal

 

Přehled prospektových píšťal