Varhany

Varhany v našem kostele postavil pražský varhanář Karel Schiffner v roce 1874 za 540 zlatých. Jedná se o romantický jed­no­manuálový nástroj s celkem šesti rejstříky (pět rejstříků v manuálu, jeden v pedálu) s mechan­ick­ou trak­tur­ou.

Varhany proš­ly během téměř sto padesáti let své exis­tence něko­li­ka drob­nější­mi oprava­mi, nikdy se však nedočkaly kom­plet­ní obnovy. Vzhledem k tomu a vzh­le­dem k jejich součas­né­mu tech­nick­é­mu stavu se naše farnost rozhod­la přis­toupit k jejich důk­lad­né obnově. Oslovili jsme diecézního organolo­ga Štěpána Svobodu, který nástroj detail­ně prozk­oumal, navrhl možnos­ti jeho opravy a doporučil nejvhod­nější varhanářské díl­ny, které by se opravy mohly ujmout. Z oslovených pěti dílen o zakázku měly zájem dvě, z nichž lep­ší cenu i ter­mín real­izace nabíd­la díl­na bíloveck­ého varhanáře Martina Tvarůžky. Varhany by tedy měly v příštím roce pro­jít celkovou obnovou, a to za cenu 432 tisíc korun. Opraveny budou všech­ny píšťaly, vzdušnice, tónová i rejstříková trak­tu­ra, hrací stůl i varhan­ní skříň. Dojde k ošetření dřevěných částí pro­ti dře­vokazné­mu hmyzu, bude nahrazen nevy­hovu­jící ven­tilá­tor, nástroj bude seřízen, nově intonován a nal­aděn.

Abychom ten­to záměr mohli uskutečnit, zahájili jsme na naše varhany sbírku, a to for­mou adopce jed­notlivých píšťal. Varhany mají v manuálu oko­lo tři set píšťal, které nabízíme zájem­cům k adop­ci v cenách 500 až 5 000 korun, dár­cům pak jako poděkování předáváme malý cer­ti­fikát. V součas­nos­ti se zejmé­na mezi farníky vybralo již přes sto tisíc korun, reprezen­tu­jících asi pět­inu všech nabízených píšťal. Za poskyt­nuté dary bychom tím­to chtěli všem dár­cům ještě jed­nou velice poděko­vat. Další dobrod­in­ci budou samozře­jmě vítáni. Společnými sil­a­mi se nám jistě podaří zacho­vat i pro příští gen­er­ace míst­ní kul­turní památku, která kolodějským slouží již téměř půl druhého sto­letí. Přehled nabízených píšťal je uve­den níže. Pokud byste měli o adop­ci něk­teré z píšťal zájem, obraťte se, prosíme, na varhaní­ka Pavla Baxanta. Všem laskavým dár­cům již pře­dem děku­jeme.

Přehled píšťal

Přehled prospektových píšťal