páté zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž

„Hledejte přede­vším jeho království a spravedl­nost, a všech­no ostat­ní vám bude přidáno“ (Mt 6,33).

ZBB: „Modlitbu považi­ji za povin­nost, ne za nezbyt­nost. Podle toho vypadá, je čas­to pok­oušením Boha.“

Nevíme, kdy a jak se v Šimonovi povin­nost nést kříž s Kristem změni­la v nejvnitřnější nezbyt­nost, smysl jeho živ­ota. Tradice jej ale uvádí později mezi Kristovými násle­dovníky. Ten Písmem nám nepředaný moment, kdy nut­nost, přepásání zvnějšku pochopíme jako vnitřní nezbyt­nost, kdy se živ­ot při­jí­maný jako úkol stane plnou, svo­bod­nou real­iza­cí mého povolání, je momentem, kdy se ze služeb­ní­ka stává pří­tel, z nádení­ka syn.

Ježíši, jehož kříž pomohl Šimonovi najít pra­men vnitřního živ­ota, dej, ať neutíkáme od toho, čeho se čas­to bojíme, nem­izíme do vys­něných světů, aby­chom se vymk­li svě­tu nám svěřené­mu. Dej nám ucho­pit v našem kaž­do­den­ním živ­otě Tvůj kříž a stát se Tvými spolupra­cov­níky.