Odklad slavnosti 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

je pocho­pitel­né, že se něk­teří z vás už ptali, jak to bude s prvním sv. při­jímáním, které jsme pláno­vali na květen. V tuto chvíli není jas­né, zda vůbec budou do té doby otevřené školy, zároveň je jas­né, že budou uza­vřené hran­ice, což by mno­hým z vás zkom­p­liko­va­lo situaci. Proto jsem se rozhodl původ­ní ter­mín zrušit a slavnost přeložit na podz­im. Budeme opti­mi­sticky před­pok­lá­dat, že nové datum by moh­lo být stanoveno v červnu tak, abyste měli dost času vše připrav­it; s největší pravděpodob­nos­tí využi­jeme něk­teré z pláno­vaných mší s účastí dětí a rodičů.

V jed­notlivých pří­padech je možné se dom­lu­vit indi­viduál­ně na jiném pos­tupu, pro­tože svá­tost­ná ini­ci­ace (setkání dítěte s Pánem Ježíšem v Eucharistii) nemusí probíhat hro­mad­ně a slavnos­t­ním způ­sobem – sváteční šaty a účast příbuzen­st­va je v zásadě druhot­ná. Chápu ovšem, že to všech­no může přis­pět k tomu, co je rozho­du­jící: totiž aby vaše děti zakusi­ly a proži­ly bezpod­míneč­nou lásku Boží, která se pro­je­vu­je v rod­ině a v církevní obci. Proto bych chtěl pláno­vanou slavnost uskutečnit v původ­ním pojetí, avšak v náhrad­ním ter­mínu.

Děkuji vám za pochopení a prosím, abyste mi potvrdili např. emailem, že se k vám tato zprá­va dosta­la. 

Srdečně vás zdravím a pře­ji stálou Boží přízeň a požehnání!

Ondřej Salvet