Příprava na 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

rád bych vás seznámil s plánem na přípravu dětí k 1. sv. při­jímání, které se bude konat na podz­im, když nás Pán Bůh zachová. Přesný ter­mín slavnos­ti bych chtěl oznámit při rodin­né mši sv. 21. červ­na od 10.30, na kter­ou bych vás tím­to i s vaši­mi dět­mi rád poz­val.

Přímo v průběhu této mše  bych s dět­mi rád pro­bral lek­ci, která je k tomu urče­na. Jde o procvičení litur­gick­ých odpovědí – letáček si můžete stáh­nout již nyní.

Zároveň bych vás rád povzbudil k samostudiu. Připravil jsem pro vás další tři lekce, které s dět­mi můžete pro­jít. Jsou k dis­pozi­ci pra­cov­ní listy pro děti: lek­ci 22 je tře­ba vytisknout jed­nos­tran­ně na tužší papír ve dvou kopiích a rozstříhat dle návo­du, aby vzniklo pex­e­so; metodi­ka (22) je zde. Lekce 31 a 32 stačí tisknout nor­mál­ně obous­tran­ně. Pro rodiče je urče­na metodi­ka (31 a 32), kde se dočtete, jak děti při prá­ci s pra­cov­ní­mi listy pod­pořit.

A nakonec: prosím před­běžně počíte­jte s tím, že výu­ka začne ve stře­du 16. září 2020 v 15.30, samozře­jmě za před­pok­ladu, že nenas­tane žád­ná výjimečná situ­ace.